38 Turniej Małych Form Satyrycznych rozpoczynamy za...

Bogatyński Ośrodek Kultury, 29 maja 2021r. godzina 16:00

REGULAMIN 38. TMFS BOGATYNIA 2021

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Ogólnopolski Turniej Małych Form Satyrycznych jest coroczną ogólnopolską imprezą, organizowaną w trzech oddzielnych konkursach. 38. Finał odbędzie się w Bogatyni 29 maja 2021 r.
   Producentem jest Stowarzyszenie Turnieju Małych Form Satyrycznych w Bogatyni.
  2. Celem Turnieju jest promowanie autorów tekstów satyrycznych i wykonawców estradowych (satyryków).
  3. Turniej składa się z trzech oddzielnych konkursów na:
 • autorskie, niepublikowane wcześniej * teksty satyryczne,
 • sceniczną prezentację własnych utworów satyrycznych,
 • Pojedynek Gości o Nagrodę Publiczności.
 1. Uczestnikami konkursu na sceniczną prezentację własnych utworów satyrycznych mogą być osoby lub grupy osób (max. 3) – autorów/wykonawców.
 2. Uczestnicy Turnieju muszą mieć ukończone 18 lat.
 3. Jeden uczestnik może zgłosić swój udział zarówno w konkursie na tekst, jak i sceniczną prezentację własnych utworów.
 4. Do Pojedynku Gości o Nagrodę Publiczności formacje kabaretowe lub solistów spośród laureatów innych przeglądów i festiwali zaprasza organizator Turnieju na podstawie rekomendacji powołanej przez niego Rady Artystycznej.
 5. W ramach Turnieju Małych Form Satyrycznych wyłania się niezależnych zwycięzców każdego z konkursów.
 6. Wyboru Króla Łgarzy (w konkursie na sceniczną prezentację własnych utworów) i laureata Nagrody Złotego Kosy (w konkursie na tekst satyryczny) na dany rok dokonuje powołane przez organizatora jury. Obu laureatów wyłania się spośród zwycięzców, o których mowa w punkcie 8.
 7. Wyboru laureata Pojedynku Gości o Nagrodę Publiczności („Nagroda Szczupłego Andrzeja”) dokonuje w drodze głosowania publiczność zgromadzona podczas koncertu finałowego.

II. KONKURS NA TEKST SATYRYCZNY

 1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy własne, oryginalne, nigdzie wcześniej nie publikowane*) prace o dowolnej tematyce i formie.
 2. Każda z prac nie może przekroczyć 3 stron maszynopisu.
 3. Teksty powinny być podpisane godłem (pseudonimem). W oddzielnej kopercie należy dołączyć swoje dane (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy).Tego samego godła (nicku) należy użyć przesyłając prace drogą elektroniczną.
 4. Teksty (każdy w 3 egzemplarzach wydruku na papierze) należy nadsyłać drogą pocztową i elektroniczną (mailem): do dnia 2 kwietnia 2021r. Przesyłkę pocztową należy wysłać pod adres korespondencyjny:

Biuro Stowarzyszenia Turnieju Małych Form Satyrycznych

59-920 Bogatynia , ul Sztygarska 21

Z dopiskiem na kopercie „Turniej - tekst”

Teksty w formie elektronicznej, należy wysyłać pod adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w temacie wiadomości należy napisać: „Turniej – tekst”

 1. Komisja Kwalifikacyjna wybierze max. 10 prac, które zostaną ocenione przez Jury Konkursu na Tekst Satyryczny.
 2. Członków Komisji Kwalifikacyjnej i Jury powołuje organizator Turnieju.
 3. Jury Konkursu na Tekst Satyryczny rozdzieli nagrody:
 • pierwszą – finansową w wysokości 3.000 zł i statuetkę Złotego Kosy,
 • drugą i trzecią – ew. ufundowane przez sponsoró
 1. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
 2. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej i Jury Konkursu na Tekst Satyryczny są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 3. Nagrodzone prace mogą być wydrukowane w gazetach i portalach, wyemitowane w formie dźwiękowej bądź prezentacji wizyjnej w audycjach radiowych, telewizyjnych i portalach internetowych współpracujących z Turniejem.
 4. Prawa własności do nagrania, emisji publikacji i rozpowszechniania nagranych utworów przysługują Stowarzyszeniu Turnieju Małych Form Satyrycznych.
 5. Laureaci głównych nagród Konkursu na Tekst Satyryczny zostaną zaproszeni do Bogatyni, gdzie zostaną wręczone nagrody podczas Koncertu Finałowego w dn.29.05.2021 r.
 1. Organizator nie zwraca prac nadesłanych do konkursu i zastrzega sobie prawo bezpłatnego udostępniania utworów zakwalifikowanych do finału redakcjom mediów patronujących Turniejowi Małych Form Satyrycznych.

III. KONKURS NA SCENICZNĄ PREZENTACJĘ WŁASNYCH UTWORÓW SATYRYCZNYCH

 1. Uczestnik zgłaszający się do konkursu przygotowuje samodzielnie prezentację o dowolnej treści i formie (monolog, piosenka, skecz, scenka pantomimiczna, itp.), której celem jest rozbawienie publiczności. Prezentacja może się składać z dowolnej liczby utworów, ale nie może trwać dłużej niż 10 minut.
 2. Prezentacja musi być dziełem autorskim, oryginalnym i nigdzie wcześniej nie publikowanym i przedstawianym publicznie*).
 3. Konkurs na sceniczną prezentację własnych utworów satyrycznych składa się z trzech etapów:

Etap 1:Nadsyłanie utworów scenicznych w formie multimedialnej, w formie nagrania na płytach CDR, pamięć USB, DVD wraz z „Kartą uczestnictwa w Turnieju Małych Form Satyrycznych”.

 1. Kartę uczestnictwa wraz z nagraniami utworów należy przesłać do dnia 23 kwietnia 2021 r. listem poleconym pod adres:

Biuro Stowarzyszenia Turnieju Małych Form Satyrycznych

ul Sztygarska 21, 59-920 Bogatynia

link do prezentacji w tym samym terminie (do dni 23 kwietnia 2021 r.),

pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z dopiskiem na kopercie lub w tytule wiadomości „Turniej - zgłoszenie”

Etap 2: Spośród nadesłanych nagrań Komisja Kwalifikacyjna powołana przez organizatora – Stowarzyszenie Turnieju Małych Form Satyrycznych – wyłoni finalistów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w finale Turnieju, który odbędzie się w Bogatyni. W zależności od ilości i jakości prezentacji scenicznych – Komisja Kwalifikacyjna Turnieju może wyłonić maksymalnie 10, minimalnie 3 finalistów konkursu.

Etap 3: Koncert Finałowy - 29 maja 2021 roku w Bogatyni.

 1. W konkursie biorą udział wyłącznie uczestnicy, którzy nadeślą Kartę uczestnictwa w Turnieju Małych Form Satyrycznych, dostępną na stronach internetowych pod adresem: www.turniej.com.pl, wraz z nagranymi utworami (patrz Etap 1).
 2. Finaliści wyłonieni przez Komisję Kwalifikacyjną zostaną o tym fakcie poinformowani przez organizatora i zaproszeni do udziału w Koncercie Finałowym.
 3. Rezygnacja uczestnika z udziału w Koncercie Finałowym pozbawia finalistę prawa do ubiegania się o nagrody i jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w konkursie. Na miejsce finalisty rezygnującego z udziału w Koncercie Finałowym organizator może powołać innego uczestnika konkursu, zajmującego kolejne miejsce w głosowaniu Komisji Kwalifikacyjnej.
 4. Koncert Finałowy Turnieju odbędzie się w Bogatyni w dniu 29 maja 2021 r.
 5. Organizator pokrywa koszt uczestnictwa finalistów w Koncercie Finałowym (wyżywienie i zakwaterowanie).
 6. W trakcie Koncertu Finałowego finaliści osobiście prezentują utwory, na podstawie których zostali zakwalifikowani w eliminacjach.
 1. Jury Konkursu na Prezentację Sceniczną – powołane przez organizatora – przyzna nagrody:
 • pierwszą – finansową w wysokości 5.000 zł, tytuł Króla Łgarzy oraz statuetkę Kozła,

       Ÿ      Ewentualnie drugą i trzecią – ufundowane przez sponsorów

 1. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
 2. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej i Jury Konkursu na Prezentację Sceniczną są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 3. Prawo rejestracji Koncertu Finałowego oraz prawo własności do nagrania tego koncertu przysługuje organizatorowi.
 4. Stowarzyszenie nie zwraca nadesłanych prac i może dowolnie nimi dysponować, umieszczając na własnej stronie internetowej oraz może udostępnić prace redakcjom patronującym Turniejowi.

 IV. POJEDYNEK GOŚCI O NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI

 1. Pojedynek Gości o Nagrodę Publiczności ma charakter przeglądu najciekawszych zjawisk na scenie kabaretowej i satyrycznej w bieżącym sezonie artystycznym.
 2. Konkurs nie odbywa się na podstawie zgłoszeń – są do niego indywidualnie zapraszani soliści, bądź grupy kabaretowe.
 3. Do udziału w pojedynku zaprasza organizator Turnieju na podstawie rekomendacji Rady Artystycznej. Rada Artystyczna rekomenduje uczestników pojedynku spośród uczestników innych festiwali i przeglądów kabaretowych. Organizator zaprasza minimalnie 3 uczestników do tego konkursu.
 4. Wyboru zwycięzcy Pojedynku Gości o Nagrodę Publiczności dokonuje w drodze głosowania publiczność zgromadzona podczas Koncertu Finałowego Turnieju w dniu 29 maja 2021 w Bogatyni.
 5. W konkursie, w kolejności zgodnej z liczbą zdobytych głosów, zostaną przyznane następujące nagrody:
 • pierwsza – finansowa w wysokości 5.000 złotych, oraz statuetka „Szczupłego Andrzeja” im. Redaktora Andrzeja Zakrzewskiego,
 • ewentualnie druga i trzecia – nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsoró

 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku niemożliwości rozstrzygnięcia któregokolwiek z konkursów scenicznych, tj. wyłonienia minimalnej liczby finalistów konkursu na sceniczną prezentację własnych utworów scenicznych (zbyt mała liczba zgłoszeń, niski poziom artystyczny) lub niemożności zaproszenia wystarczającej liczby gości do pojedynku, Organizator, w porozumieniu z Komisją Kwalifikacyjną, może zadecydować o połączeniu finałów obu konkursów. Uczestnicy obu konkursów są w takim przypadku traktowani równorzędnie i oceniani są zarówno przez jury jak i publiczność. Nagrody w finale połączonym dzielone są bez względu na to, kto do którego konkursu został pierwotnie zakwalifikowany lub zaproszony.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania tekstów (wyłącznie tych zakwalifikowanych do finału),ich nagrań oraz nagrań prezentacji scenicznych z koncertu finałowego redakcjom gazet, portali internetowych, rozgłośniom radiowym i stacjom telewizyjnym, patronującym Turniejowi.
 3. Zgłoszenie tekstu lub prezentacji scenicznej do udziału w konkursach traktuje się jako pełną akceptację postanowień niniejszego REGULAMINU.

 

Prezes Stowarzyszenia

Turnieju Małych Form Satyrycznych

Zdzisław Justyński

 

*)Utwory niepublikowane, tzn. nie nadawane w radiu, TV, Internecie i nie drukowane w prasie. Publiczna prezentacja nie obejmująca ww. nadań (np. występy dla publiczności) nie dyskwalifikuje utworu.

Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie Turnieju Małych Form Satyrycznych

ul. Sztygarska 21

59-920 Bogatynia

tel. 664394272

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sponsorzy Główni
Patronat Honorowy
Organizatorzy
Stowarzyszenie TMFS

 ul. Pocztowa 2a
59-920 Bogatynia
Adres do korespondencji:
ul. Sztygarska 21
59-920 Bogatynia
NIP: 615-10-24-734
tel. 664 394 272

 

Tu jesteśmy